KÍCH THƯỚC LỌC GIÓ VÀ CHỪA TƯỜNG THEO PHONG THỦY

Khôi Ròm - September 19, 2022 -

 

LOẠI CỬA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

KT bề dày khung bao

KÍCH THƯỚC LỌT GIÓ

KT PHỦ BÌ

KT CHỪA TƯỜNG

ĐÀI LOAN

Cửa nhà vệ sinh

55x100

680x1980

(790x2035)*

790x2085

800x2045

Cửa phòng

55x100

810x2110

(920x2165)*

920x2215

930x2225

SUNGYU

Cửa nhà vệ sinh

55x100

680x1980

790x2085

800x2185

Cửa phòng

55x100

810x2110

920x2215

930x2225

HÀN QUỐC

Cửa nhà vệ sinh

45x100

45x110

690x2050

790x2100

800x2110

Cửa phòng

45x100

45x110

810x2150

910x2200

920x2210

HDF, MDF SƠN HOẶC VENEER

Cửa nhà vệ sinh

40x100 (110 hoặc 120 hoặc 130)

Hạn chế dùng cho nhà vệ sinh

 

 

Cửa phòng

40x100 (110 hoặc Lớn hơn tăng giá)

810x2140

920x2180

900x2190

HDF, MDF melamine, Laminate

Cửa phòng

40x100 (110 hoặc 120 hoặc 130)

810x2150

920x2180

900x2190

HDF, MDF melamine, Laminate , PVC - DOMI

Cửa phòng

47x110

810x2150

904x2197

9140x2207